Bollenvogels 2024-03-10T17:49:09+01:00

Bollenvogels

De bollenvelden zijn voor veel vogels een geschikte broedplek. Patrijzen, veldleeuweriken en gele kwikstaarten maken in het voorjaar hun nesten tussen de tulpen en hyacinten. Ook weidevogels als kieviten en scholeksters voelen zich prima thuis in de bollenvelden. Doordat bollenkwekers de velden tot ver in juni met rust laten, is er minder kans op verstoring van het broedgebied dan in de weidegebieden. Daardoor vormen de bollenvelden een goede biotoop voor vogels.

Tellen en registreren

De Werkgroep Bollenvogels van ANLV Geestgrond doet sinds 1999 onderzoek naar vogels op de bollenvelden. In overleg met bloembollenkwekers tellen vrijwilligers de broedparen in de bollenvelden. Op die manier worden de bollenvogels op ruim 600 hectare agrarisch land in kaart gebracht.

De telresultaten worden jaarlijks verwerkt door SOVON  en vastgelegd in rapportages. Zo kunnen veranderingen op de lange termijn worden waargenomen. Daarnaast wordt gezocht naar geschikte beschermende maatregelen voor bollenvogels en het vertalen van deze maatregelen naar pakketten voor agrarisch natuurbeheer.

Project Patrijs

Sinds 2018 is er speciale aandacht voor de patrijs. Ook dit zijn typische vogels van de bollenvelden. Vroeger kwamen ze veel voor in de Bollenstreek, maar de populatie daalt. Daarom heeft ANLV Geestgrond, in samenwerking met de SOVON en met subsidie van de Provincie Zuid-Holland, een nieuw Project Patrijs gestart. In het voorjaar van 2018 worden alle broedparen van de patrijs in de hele Bollenstreek in kaart gebracht. Daarnaast treffen we voorbereidingen voor concrete maatregelen om de patrijzenpopulatie te laten toenemen. Dit doen we in samenwerking met agrarische ondernemers en andere beheerders van het buitengebied.

Vogelteller worden?

ANLV Geestgrond leidt vrijwilligers op voor het tellen en registreren van patrijzen en andere bollenvogels. Naast kennis van de manieren van tellen en registreren van gegevens is kennis van het gebied vereist. Bent u geïnteresseerd in het tellen van bollenvogels en weidevogels en het patrijzenproject en wilt u meewerken aan een goed overzicht van de vogelpopulaties in de Bollenstreek? Neem dan contact op met info@anlvgeestgrond.nl

Help de bollenvogels

Project Patrijs

Project Patrijs

Telresultaten

Naar telresultaten

High Five

High Five

Archief

Naar archief

Nieuws over bollenvogels

Vrijwilliger worden?

Voor de uitvoering van onze projecten zijn vrijwilligers van harte welkom. U kunt aan de slag bij:

  • de Werkgroep Bollenvogels voor het tellen en registreren van bollenvogels. Informatie bij Paul Venderbosch of Anja van Servellen.
  • de Werkgroep Weidevogels Bollenstreek voor het tellen en registreren van weidevogels. Informatie bij Jeroen Koppert.
Aanmelden